Faktoring. Kiedy ma zastosowanie?

Przedsiębiorcom coraz bliższe staje się pojęcie faktoringu. Dzięki niemu mają zapewnione regularne płatności z tytułu wystawianych faktur. Faktoring służy eliminacji zastojom płatniczym. Faktury z tytułu wykonanych usług i zleceń zawierają termin płatności. Niekiedy jest to miesiąc lub nawet więcej. Może się więc zdarzyć, że firma, która wykonuje wiele realizacji w danym okresie nie ma wpływów w budżecie. Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, tym bardziej, że mogą się zdarzać klienci, którzy mimo długich terminów płatności i tak nie wnoszą opłat we wskazanym czasie. Zwłoka w realizacji płatności może być dla przedsiębiorcy zabójcza. W firmie musi być zachowana płynność finansowa, aby mogła ona właściwie funkcjonować. Dlatego przedsiębiorcy coraz powszechniej korzystają  z usługi faktoringu, która zapewnia wpływy do budżetu.  A jak to wygląda w praktyce? Przedsiębiorca zleca firmie faktoringowej płatność z tytułu faktur, których termin płatności jest odległy. Faktor opłaca przedsiębiorcy fakturę w ciągu jednego dnia od podpisania z nim umowy. Kontrahent, który jest odbiorcą faktury będzie musiał więc dokonać płatności, nie na konto swego partnera biznesowego, lecz na konto faktora. Z pojęciem faktoringu wiąże się zatem pojęcie cesji wierzytelności, która jest właśnie tym przeniesieniem obowiązku zapłaty na faktora. Dla przedsiębiorcy jest to źródło ciągłości finansowej. Faktoring jawny  jest najbardziej popularną formą płatności faktur. Chodzi tutaj o poinformowanie dłużnika o cesji wierzytelności. Dla niego taka informacja jest sygnałem, iż chcąc zachować swoją wiarygodną i rzetelną opinię musi spłacać zobowiązania w ustalonym terminie. W przeciwnym razie jego ociąganie się w realizacji płatności zostanie odnotowane w giełdzie wierzytelności, która stanowi swoistą bazę danych o dłużnikach. Dla przedsiębiorców jest to skarbiec wiedzy na temat potencjalnych partnerów do współpracy. Jeśli ktoś jest zakwalifikowany jako nierzetelny płatnik, może spodziewać się nieufności ze strony innych przedsiębiorców. 

 

Czy faktoring jest opłacalny?

 

Faktoring jest obecnie dla przedsiębiorcy zabezpieczeniem jego interesów. Płynność finansowa pozwoli czuć komfort i móc planować przyszłościowe inwestycje. Firma, która właściwie zarządza swoimi funduszami jest także wiarygodna dla potencjalnych partnerów biznesowych. To bardzo ważny czynnik w budowaniu rzetelnej i solidnej marki, z którą bezpiecznie można podjąć współpracę. Spłacanie zadłużeń w terminie jest powinnością pozwalającą firmie, która wykonała dane zlecenie na zachowanie płynności finansowej, co jest czynnikiem chroniącym przed bankructwem. Warto, więc myśleć kompleksowo o tym, co się dzieje z przedsiębiorstwem, któremu klienci nie płacą na czas należności wynikających z wystawionych faktur. Jeśli mogłoby się zdawać, iż niewielka zwłoka w uiszczeniu opłaty nie wyrządzi żadnej szkody, to niestety jest błąd. Zator finansowy może doprowadzić daną firmę do niewypłacalności, a tym samym do jej końca. 

About Jagna Ariadna